ACG COLLECTION ACG EXHIBITS ART SITES ART EVENTS ART PRESS INFORMATION
ARTISTS I
TSUYOSHI IKEDA (Japan / act: Hiroshima)
IkeT2003whitIkeT2003whit Kichigo Wakayagi as Geisha in White Kimono 2003 Hiroshima
C-type print on paper
(17x12)

DN: Mr. Takis Efstathiou - 2006
IkeT2004blacIkeT2004blac Kichigo Wakayagi as Geisha in Black Kimono 2004 Hiroshima
C-type print on paper
(17x12)

DN: Mr. Takis Efstathiou - 2006

ACG BIO
© THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE: ACG ART .ACG ART