ACG COLLECTION ACG EXHIBITS ART SITES ART EVENTS ART PRESS INFORMATION
ARTISTS K
VASSILIKI KOSKINIOTOU (Greece b. 1968 / act: Athens)
KosV2007moonKosV2007moon Embrace 2005
oilsticks on paper, glazed within wooden frame (20x30)

DN: Mr. Dimitris Loukidelis - 2007
KosV2007moonKosV2007moon The Moon Runs Through Me... of Nikos Karouzos 2007
oil and oil pastels on canvas (80x70)

DN: Mr. Dimitris Loukidelis - 2007
KosV2009longKosV2009long Le Long Voyage de Lafcadio H. (The Long Voyage of Lafcadio H.) 2009
oil, oilsticks and oil pastels on canvas (80x80)

DN: Mr. Dimitris Loukidelis - 2009

ACG BIO
© THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE: ACG ART .ACG ART