ACG COLLECTION ACG EXHIBITS ART SITES ART EVENTS ART PRESS INFORMATION
ARTISTS T
ALICE TOURNIKIOTI (Greece b. 1946 / act: Athens)
TouA2005prinTouA2005prin Princess 2005
oil on canvas
(130x80)

DN: Mr. Leonidas Tournikiotis - 2007

ACG BIO
© THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE: ACG ART .ACG ART