NIKOS VELMOS Seniors #10: Karagounis ca. 1927 - x +
VelN1927sn10

CN: VelN1927sn10

MT: graphite on paper (17x13)

TX: inscribed with graphite at lower right in Greek <Karagounis>

PR: Nikos Velmos Collection, Athens

DN: Mr. Takis Efstathiou - 2006

CM: <>

BIBLIOGRAPHY:
VELMOS, NIKOS The Frangelio Issued by Velmos 1926-1929 Athens [Greek]
LOGOTHETIS, NIKOS Nikos Velmos (1890-1930) 2006 Athens [Greek]

ACG BIO
© THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE: ACG ART.ACG ART