NIKOS VELMOS Seniors #16: Round-Headed Old Layman ca. 1927 - x +
VelN1927sn16

CN: VelN1927sn16

MT: graphite on paper (13x9)

PR: Nikos Velmos Collection, Athens

DN: Mr. Takis Efstathiou - 2006

CM: <>

BIBLIOGRAPHY:
VELMOS, NIKOS The Frangelio Issued by Velmos 1926-1929 Athens [Greek]
LOGOTHETIS, NIKOS Nikos Velmos (1890-1930) 2006 Athens [Greek]

ACG BIO
© THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE: ACG ART.ACG ART